Аймгийн нутаг дэвсгэрээс 2018 онд ойгоос бэлтгэх модны хэмжээг тогтоолоо

oi2018.01

oi2018.01.2